Gjennom regionalutvikling har Vindafjord Arbeidsgiverforum følgende mål:

• Støtte utvikling av nærmiljøet gjennom infrastrukturtelle/regionalutviklende tiltak.
• Gjøre Vindafjord kommune til en attraktiv plass å bosette seg.
• Bidra til et godt og variert fritidstilbud til innbyggerne i regionen, og fokusere på trivselstiltak. 
• Styrke/bedre forholdene for næringsinteressene. 

VAF har fra 2005-2017 tildelt ca 70 mill til totalt 135 prosjekter. Det utgjør pr innbygger 7 954,-


Støtteordningen ble avsluttet fra 01.01.2017 pga avvikling av kompensasjonsordningen rundt AGA-midler. 
Kompensasjonsordningen rundt AGA-midler var en ordning som skulle kompensere bedrifter i enkelte distrikter over en viss størrelse som fikk økte arbeidsgiveravgifter ibm en regelendring i 2003. En andel av de økte utgiftene til bedriftene kom tilbake til Vindafjord og har blitt forvaltet av VAF. 
Midlene har vært øremerket kompetanseheving for lokalt næringsliv (kurs og opplæring), samt regionale utviklingsprosjekter. 

I tillegg har det blitt gitt midler til kommunikasjonsprosjektet medvind24.no (med formål om å kommunisere ut historier om vårt lokale næringsliv) og etablererstøtte (til nyetablerere). 

Prosjekter med støtte fra VAF