Vedtekter for Vindafjord Arbeidsgiverforum AS

§ l Foretaksnavn
Selskapets foretaksnavn er Vindafjord Arbeidsgiverforum AS. Selskapet er et aksjeselskap.


§ 2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Vindafjord kommune.


§ 3 Virksomhet
Selskapet har som formål å medvirke til næringsutvikling i Vindafjord kommune. Grunnlaget for arbeidet er tildeling av statlige kompensasjonsmidler i forbindelse med fjerning av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

I utgangspunktet skal de midler som selskapet årlig blir tildelt tilbakeføres det lokale næringsliv på en måte som avspeiler de merkostnader som forandringene i ovennevnte regelverk har påført næringslivet hjemmehørende i Vindafjord kommune.

Selskapets midler skal benyttes til ulike tiltak innenfor ulike sektorer og områder som fremmer næringsutviklingen i disse kommunene. Selskapets styre vil vurdere innkomne søknader etter kriterier opptrukket i § 4.

De tildelte midlene skal forvaltes i henhold til gjeldende retningslinjer gitt fra Det Kongelige Kommunal og Regionaldepartement.


§ 4 Kriterier for tildeling og saksbehandlingsregler
Selskapets midler skal benyttes til ulike tiltak innenfor ulike samfunnssektorer og områder som fremmer næringsutviklingen i Vindafjord kommune. Dette kan f. eks være samferdsel, digital infrastruktur, FoU og tiltak for nyskapning, kompetanseheving, samarbeid mellom skole og næringsliv, og andre tiltak som kan gjøre næringslivet mer konkurransedyktig og lønnsomt.

Bedrifter, eller grupper av bedrifter med virksomheter i Vindafjord kommune kan søke om tildeling av midler. Fordelingen skal avspeile hver enkel bedrifts lønnsutgifter fra foregående år, beregnet ut ifra lønnskostnadene ved virksomhetens avdeling registrert i Vindafjord kommune.

Styret gis fullmakt til å administrere søknadene på grunnlag av kriteriene som departementet setter og å prioritere samarbeidsprosjekter, herunder felles kompetansehevingsprosjekter, felles kommunale/bygdeutviklingstiltak, som gir bedret infrastruktur og/eller varig bedring i konkurransebetingelsene, samt tiltak for den enkelte bedrift av samme karakter. Tildeling av midler til enkeltprosjekt med tilskuddsramme utover kr 1.000.000,- skal behandles på ekstraordinær generalforsamling.

Søknader sendes skriftlig og behandles av selskapet 1 til 2 ganger per på.
Styret må forholde seg til de rammer som en har fått bevilget tilskuddsmidler for.

Dersom prosjektene er startet før søknaden er sendt skriftlig dekkes kun kostnader oppstått fra og med søknadstidspunktet. Kostnader oppstått før søknadstidspunktet refunderes ikke.

Tildelte, men ubenyttede midler (som det ikke er søkt om refusjon for), kan etter utløpet av påfølgende år overføres til felles fond for ny fordeling.

Til omtalte prosjekter kan dekkes inntil 100 % av eksterne kostnader og 1,6 promille av netto årslønn per time for egne ansatte. Direkte lønn til fri kjøp av kursdeltakere dekkes ikke.

Ved krav om refusjon skal det, basert på søknadenes kostnadsoverslag, utarbeides revisorbekreftet prosjektregnskap. Refusjonskravene rettes til styret innen utgangen av søknadenes påfølgende år. Er prosjektet ikke avsluttet innen denne frist, skal styret orienteres skriftlig, slik at midlene ikke omdisponeres.

Utbetaling av midler gjøres så snart refusjonskravet er godkjent, under forutsetning av at midlene fra departementet er utbetalt for fordeling.


§ 5 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er kr 100 000, fordelt på 1000 aksjer pålydende kr 100.


§ 6 Ledelse
Selskapets styre skal bestå av 7 representanter fra næringslivet. Kommunen har i tillegg anledning til å stille med en observatør som har møterett og talerett, men ikke stemmerett.

Selskapets firma tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Selskapets firma tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.


§ 7 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
Valg av styre
Valg av klagenemnd
Valg av valgnemnd for innstilling av kandidater til styre og klagenemnd
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 8 Stemmerettsbegrensning
Ingen aksjonæer kan stemme for mer enn 20 % av aksjekapitalen.


§ 9 Forkjøpsrett og fastsettelse av omsetningskursen på aksjene i selskapet
Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett ihht aksjelovens regler ved aksjeoverdragninger. Et eierskifte av aksjer skal skje til pålydende verdi.


§ 10 Aksjeeierregistrering
Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboka.


§ 11 Krav om periodevis endring av aksjonær sammensetningen
Aksjonærsammensetningen vil fremover være basert på fordelingen og avregningen fra 2016. Eventuelle justeringer/endringer av denne må godkjennes av Generalforsamlingen.

Aksjesammensetningen avspeiler den forholdsmessige lønnsutbetalingen mellom bedriftene i Vindafjord kommune, beregnet ut i fra lønnskostnaden ved virksomhetens avdeling registrert i Vindafjord kommune ved siste avregning fra Møreforsk i 2016.


§ 12 Avvikling av selskapet
Avvikling av selskapet følger aksjelovens ordinrere bestemmelser om dette. Ved oppløsning skal ubenyttede midler tilbakeføres til kommunens næringsfond.


§ 13 Forholdet til aksjeloven
For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.


Vedtatt av Generalforsamlingen 25.mai 2018